В Корсакове заработал молодежный центр технического творчества «Техносфера»

В Корсакове заработал молодежный центр технического творчества «Техносфера»

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/v-korsakove-zarabotal-molodezhnyy-tsentr-tekhnicheskogo-tvorchestva-tekhnosfera