В Иркутской области откроются еще три центра молодежного инновационного творчества

В Иркутской области откроются еще три центра молодежного инновационного творчества

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/v-irkutskoy-oblasti-otkroyutsya-eshche-tri-tsentra-molodezhnogo-innovatsionnogo-tvorchestva