Участники Кружкового движения НТИ запустили агрегатор ресурсов для онлайн-обучения

Участники Кружкового движения НТИ запустили агрегатор ресурсов для онлайн-обучения

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/uchastniki-kruzhkovogo-dvizheniya-nti-zapustili-agregator-resursov-dlya-onlayn-obucheniya