Томские ученые разработали установку для конструирования и модификации поверхностей

Томские ученые разработали установку для конструирования и модификации поверхностей

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/tomskie-uchenye-razrabotali-ustanovku-dlya-konstruirovaniya-i-modifikatsii-poverkhnostey