Тексты по охране окружающей среды на «Киберленинке»

Тексты по охране окружающей среды на «Киберленинке»

https://cyberleninka.ru/article/c/ohrana-okruzhayuschey-sredy-ekologiya-cheloveka