На Горьковском автозаводе открылся детский технопарк «Кванториум»

На Горьковском автозаводе открылся детский технопарк «Кванториум»

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/na-gorkovskom-avtozavode-otkrylsya-detskiy-tekhnopark-kvantorium