Какая отвертка нужна для подкрутки напряжения в драйверах tmc2208

Какая отвертка нужна для подкрутки напряжения в драйверах tmc2208

https://3dtoday.ru/questions/kakaya-otvertka-nuzhna-dlya-podkrutki-napryazheniya-v-drayverakh-tmc2208