Делаем «Правильный» mks tft Wi-Fi +SD. Без программатора и создания печатных плат!

Делаем «Правильный» mks tft Wi-Fi +SD. Без программатора и создания печатных плат!

https://3dtoday.ru/blogs/drgatling/delaem-pravilnyy-mks-tft-wi-fi-bez-programmatora-i-sozdaniya-pechatnykh-plat