ВОЗМОЖНО, У НЕНЦЕВ ТОЖЕ БЫЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ЛОДКИ (ТИПА КАЯКОВ ИЛИ ДОЛБЛЕНОК)

ВОЗМОЖНО, У НЕНЦЕВ ТОЖЕ БЫЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ЛОДКИ (ТИПА КАЯКОВ ИЛИ ДОЛБЛЕНОК)

https://sevprostor.ru/istorija/istorija/1267-vozmozhno-u-nentsev-tozhe-byli-traditsionnye-lodki-tipa-kayakov-ili-dolblenok.html