РОББО приглашает на курсы по преподаванию робототехники

РОББО приглашает на курсы по преподаванию робототехники

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/robbo-priglashaet-na-kursy-po-prepodavaniyu-robototekhniki